Disrupting Class: terugblik

Tuesday-Chalk-BoardOp de ManagementSite trok het artikel ‘De waarheid over Disruptieve Innovatie‘ van de hand van Sjors van Leeuwen mijn aandacht. Ruim vijf jaar geleden kocht ik het boek Disrupting Class van Clayton M. Christensen. Ik heb destijds de moeite genomen daar deze samenvatting van te maken, omdat ik de boodschap van Disrupting Class wilde delen.

In ‘De waarheid over Disruptieve Innovatie’ worden – mede op basis van een onderzoek door Jill Lapore – kanttekeningen en vraagtekens gezet bij de theorie van Clayton M. Christensen. Niet alleen in de VS, maar ook hier aanleiding voor stevige discussies. Wat betekent de twijfel aan de theorie van disruptieve innovatie voor de uitgangspunten en conclusies van Clayton in zijn boek Disrupting Class?

Ik heb geen diepgaand onderzoek gedaan, maar mijn eerste reactie is: niets. In Disrupting Class geeft Clayton zelf aan dat de situatie in het onderwijs niet te vergelijken is met die van bedrijven. ‘Nonconsumers’ tref je niet aan in het onderwijs. De vernieuwingen zullen plaats moeten vinden in de onderwijsorganisaties zelf. Clayton heeft met Disrupting Class primair een ‘gedeelde taal’ willen neerzetten die beschrijft welke stappen nodig zijn om het onderwijs te veranderen. Zes jaar na de publicatie van Disrupting Class durf ik te stellen dat een aantal van zijn aanbevelingen zijn gerealiseerd. Hoogstwaarschijnlijk niet als gevolg van zijn boek, maar als gevolg van andere (met name technologische) ontwikkelingen zoals de komst van de tablet en de verdergaande digitalisering van de leermiddelen. Niet in de vorm van een ‘disruptie’ waarbij het beeld van breekijzer bij mij naar boven komt, maar in de vorm van een hefboom (of beter gezegd: meerdere hefbomen, waarbij er geen causaal verband kan worden gelegd welke hefboom welke verandering heeft veroorzaakt). Een aantal voorbeelden:

 • De leerling staat meer centraal. Leren op maat en passend onderwijs staat op de agenda.
 • Hetzelfde geldt voor adaptief leren (nu nog vooral docent gestuurd).
 • Inzet en gebruik van ICT binnen de lerarenopleidingen: kennisbasis ICT.
 • Er is steeds meer lesmateriaal online beschikbaar.

Als laatste: het door Clayton genoemde autonome team / afsplitsing. Ook daarvan zijn voorbeelden te zien: beroepsgerichte vmbo-afdelingen die zich afsplitsen van het grote geheel en samen werken met hun vakcollega’s van een andere school in dezelfde plaats/regio. Niet ingegeven door ideologie maar omwille van een keiharde economische noodzaak.

De subtitel ‘How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns’ van Disrupting Class geeft mijns inziens aan het boek meer een trendwatcher rapport is dan een richtsnoer. Van disruption in het onderwijs is geen sprake. Daarvoor is de wendbaarheid en het verandervermogen van onderwijsorganisaties te klein. Sustaining Class was een passender titel geweest. De waarschuwing op de achterkaft blijkt (achteraf) flink misplaatst. Niet alleen de levenscyclus van bedrijven wordt korter: ook die van boeken!img133

Disrupting Class samenvatting

Ik heb Disrupting Class nu voor de tweede keer gelezen en samengevat. Ik heb het boek onder de aandacht gebracht bij diverse collega’s. De reactie: “ik heb daar geen tijd voor, ik lees liever een goede samenvatting” (van wie zouden onze leerlingen dat toch geleerd hebben?) heeft mij doen besluiten een samenvatting te maken en deze te delen.

De bundeling van mijn blogposts in de vorm van een pdf vind je hier. Veel leesplezier.

Disrupting class: 10

In dit laatste hoofdstuk ‘Conclusion’ geeft Clayton een samenvatting. Pogingen het onderwijssysteem te veranderen hebben tot op heden gefaald. Ook de hoge verwachting van de introductie van computers hebben niet het gewenste effect gehad. Hoe komt dat? Moeten we onze pogingen staken? Waarom zou het nu anders zijn?
Volgens Clayton is dit niet het moment om te stoppen, omdat:

De meeste pogingen tot hervormingen hebben de oorzaken van de leerproblemen niet als uitgangspunt gehanteerd. Ook is onvoldoende rekening gehouden met de wijze waarop de huidige systemen functioneren en hoe veranderingen daarbinnen moeten worden geïnitieerd. De huidige kennis (lees zijn theorie) biedt de mogelijkheid hierin forse stappen te zetten.

Hervormers hebben – vaak met een frontale aanval – getracht het bestaande systeem te veranderen. Onderzoeken naar disruptive innovation tonen aan dat dit niet werkt.

Wij onderschrijven dat leerlingen op verschillende wijzen leren. Het huidige monolytische systeem waarin leerlingen op hetzelfde moment dezelfde leerstof op dezelfde wijze wordt aangeboden, maakt dit onmogelijk. Er moet een modulair systeem komen.

De huidige techniek maakt het mogelijk modules aan te bieden die aansluiten bij verschillende leerstijlen en kunnen worden gedeeld via een online gebruikersnetwerk.

Er zijn verschillende actoren met elk een eigen belang en visie op onderwijs. Clayton geeft aan welke bijdrage elke groep aan de veranderingen kan leveren:
Bestuurders en schoolleiding. In een omgeving waar er weinig overeenstemming is over het ‘wat’ en nog minder over het ‘hoe’ werkt onderhandelen niet. Gebruik van macht en afscheiding zijn de enige middelen die helpen. Dat zal niet eenvoudig zijn voor leiders die gericht en opgeleid zijn op het verkrijgen van consensus. Bij een financiële crisis en/of problemen met het aantrekken van (bekwaam) personeel, moet de oplossing niet worden gezocht in reducties binnen het bestaande systeem, maar in het faciliteren van disruption. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een docent met als enige opdracht online modules (of cursussen) beschikbaar te stellen. Deze docent mag dan geen andere verantwoordelijkheden of lesgevende taken meer hebben. De leerlingen moeten vrije toegang tot het online materiaal krijgen.

Financierders. Er zijn enorme bedragen gespendeerd aan verbeteringen en vernieuwingen, waarvan de innovatietheorie had kunnen voorspellen dat dit weinig impact zou hebben. Voorbeelden zijn: computers binnen het huidige onderwijsconcept, software die uitgaat van een dominante leerstijl, prestatiebeloning voor docenten en beschijvend onderzoek. Als een verandering tracht de bestaande architectuur te verbeteren, sponsor deze dan niet! Financier onderzoek naar verschillende leerstijlen, hoe leerlingen leren en hoe ze daarbij ondersteund kunnen worden.

Ondernemers. Ontwikkel technologie waarmee kinderen zelf instrumenten om te leren kunnen ontwikkelen en delen.

Lerarenopleiding. Het opleiden van docenten die opereren in een monolytische, docent-gerichte omgeving waar de kerncompetenties het vasthouden van aandacht en het doceren van onderwerpen aan één dominante leerstijl zijn, is opleiden voor het verleden. Toekomstige leraren moeten kunnen omgaan met verschillende leerstijlen, een leerlinggerichte benadering, software voor de ondersteuning van het leren en de gebruikersnetwerken.

Onderzoekers. Deze moeten verder gaan dan beschrijvend onderzoek en de omstandigheden waaronder een individuele leerling tot leren komt beschrijven.

Docenten, ouders en leerlingen. Als er geen leerstof / module / curriculum beschikbaar is, moet deze online worden gezocht. Indien een leerling moeite heeft met een bepaald concept, moet in het gebruikersnetwerk een tutor of hulpmiddel worden gezocht. Als dit niet wordt gevonden, moet dit zelf worden gemaakt en gedeeld.

Deze technologische en organisatorische veranderingen zijn geen bedreigingen, maar opwindende mogelijkheden. Ze kunnen onze scholen transformeren van politieke en economische machtsblokken tot bronnen van oplossingen en kracht.

Disrupting class: 9

‘Giving the schools the right structure to innovate’. De titel doet vermoeden dat Clayton in dit hoofdstuk met oplossingen komt. Dat is niet het geval. Hij beschrijft structuren die noodzakelijk zijn bij verschillende vormen van innovatie.

Initieel wordt een organisatiestructuur opgezet om de ontwikkeling en levering van producten en/of diensten mogelijk te maken. In een volwassen stadium van de organisatie bepaalt de organisatiestructuur de architectuur van de producten en/of diensten. Wanneer deze fundamenteel moeten worden gewijzigd, wordt dat verhinderd door de bestaande organisatiestructuur.

Clayton heeft de volgende classificatie opgesteld voor de aanpak van innovaties:

bron: Disrupting Class

De eenvoudigste categorie betreft verbeteringen / veranderingen op afdelingsniveau. Hierbij bestaat geen onderlinge afhankelijkheid met andere afdelingen. Een voorbeeld is de keuze van een nieuwe methode door een vaksectie.

Voor veranderingen waarbij er sprake is van een voorspelbare afhankelijkheid tussen afdelingen, is er een ‘lichtgewicht’ projectteam nodig. De projectleider (vierkante blokje) coördineert werkzaamheden. Dit wordt weergegeven door de stippellijnen tussen de projectleden (bolletjes). De projectleden blijven primair verantwoordelijk voor de (resultaten van) de afdeling. Dit wordt weergegeven door de verticale (gesloten) lijn. De teamleden vertegenwoordigen hun afdeling en behartigen de belangen daarvan. Voorbeeld is de invoering van een electronische leeromgeving.

Wanneer er een nieuw product (of dienst) moet worden geïntroduceerd, is een ‘zwaargewicht’ team noodzakelijk. Er is een grote(re) mate van onvolspelbaarheid. De teamleden uit de verschillende disciplines moeten samenwerken en hun expertise inbrengen. Het belang van het nieuwe product staat voorop, niet dat van de afdeling(en).

De meest vergaande vorm is een autonoom team. Daarbij moet een hele nieuwe organisatorische eenheid (business unit) worden gevormd. Dit team opereert buiten de bestaande organisatiestructuur. In de terminologie van hoofdstuk 8 is er bij de inzet van een zwaargewicht of autonoom team sprake van afscheiding.

Clayton gebruikt de ontwikkeling van de Toyota Prius als voorbeeld van de inzet van een zwaargewicht team. Voor dit nieuwe product moest de kennis van bestaande onderdelen en productiemethoden worden gecombineerd met de ontwikkeling van nieuwe onderdelen. Ook productielijnen moesten opnieuw worden ontworpen. Het hoe is vastgelegd, zodat er een basis was voor latere verbeteringen.

In onderwijsorganisaties is bijna uitsluitend sprake van veranderingen met behulp van functionele of lichtgewicht teams. Vorming van een zwaargewicht team is vrijwel onmogelijk, omdat de teamleden niet (kunnen) worden vrijgemaakt. Fundamentele veranderingen zijn hierdoor nagenoeg uitgesloten.

In de U.S. kunnen zogenaamde ‘Chartered Schools‘ fungeren als een zwaargewicht team. Deze scholen stappen uit de bestaande structuur van schooldistricten (afscheiding) met als doel nieuwe vormen van onderwijs aan te bieden. Clayton merkt nadrukkelijk op dat hier geen sprake is van een disruptive innovation. Er is immers geen sprake van non-consumers. Zodra een nieuwe vorm van onderwijs succesvol is, moet worden vastgelegd en gedeeld – net als in een later stadium bij de ontwikkeling van de Toyota Prius gebeurde – wat voor welk type leerling onder welke omstandigheden werkt.

De grootste valkuil van dit soort initiatieven is dat ze niet passen in de publieke voorstelling van hoe scholen zouden moeten functioneren.

Disrupting class: 8

Forging a Consensus for Change. Vrij vertaald: de handen op elkaar krijgen voor verandering. Over onderwijs praten veel mensen mee en zijn er veel meningen. Er zijn verschillende doelen, belangen en ideeën over welke acties tot de gewenste resultaten leiden.
Het is zeer moeilijk een onderwijsinstelling / -systeem te besturen. In dit hoofdstuk wil Clayton laten zien dat hiervoor werkwijzen (tools) zijn die passen bij de omstandigheden. Er is een grote variëteit aan werkwijzen, waarvan de meeste vaak niet werken. De effectiviteit hangt af van de situatie waarin de organisatie zich bevindt.

bron: Disrupting Class

Op de verticale as is de mate waarmee de medewerkers overeenstemming hebben over wat de organisatie wil. Op de horizontale as de mate waarin ze overeenstemming hebben over oorzaak – gevolg. Een sterke mate van overeenstemming betekent een gedeelde visie op welke processen tot het gewenste resultaat leiden.
Er zijn twee mechanismen om van positie in het assenstelsel te veranderen. Succes laat een organistatie opschuiven naar rechts-boven, evenals een gedeelde ‘taal’ en aanpak van problemen. Dit laatste vergt wel een lerende oriëntatie van de medewerkers.

bron: Disrupting Class

Deze figuur geeft de (hulp)middelen aan die de leiding ter beschikking staan in verschillende situaties. Clayton geeft van elk van de vier weergegeven tools een (typisch Amerikaans) voorbeeld.
Hij voegt daar nog een middel aan toe: afscheiding (seperation). Dit is de enige manier waarop een organisatie vorm kan geven aan een disruptive innovation naast de ‘normale’ handelswijze. Alleen door afscheiding kunnen partijen met tegengestelde belangen binnen één organisatie verder.

Waar bevinden zich de onderwijsinstellingen en -organisaties in de hierboven weergegeven matrix? Volgens Clayton – op enkele uitzonderingen na in het kwadrant links-boven – vooral in het kwadrant links-onder.
De belanghebbenden (besturen, docenten, leerlingen, ouders, etc.) zijn het – ook onderling – niet eens over hoe verbeteringen in het onderwijs gerealiseerd moeten worden: meer computers, beter opgeleide en betaalde docenten, kleinere klassen, meer autonomie, etc.

Het feit dat onderwijsinstellingen zich in het kwadrant links-onder bevinden, helpt ons begrijpen waarom zoveel pogingen tot hervormingen faalden. Financiële prikkels, beschrijving van visie en missie, een strategisch plan, etc. dragen zelden bij tot veranderingen. Integendeel: men vervalt in de dagelijkse conflicten en geschipper, wat kenmerkend is voor organisaties in het kwadrant links-onder. Clayton stelt dat democratie geen effectief middel is om radicale veranderingen te realiseren. Zijn veranderingen binnen het onderwijs dan wel mogelijk?

Hij gelooft dat wel. Zijn boek moet een wegwijzer zijn. Met dit hoofdstuk wil hij hervormers waarschuwen wijs en realistisch te zijn. Democratisering, folklore, charisma, training, onderhandeling, financiële prikkels, overtuigingskracht, meet- en regelsystemen, van alles is geprobeerd, maar heeft gefaald.

Clayton ziet maar drie mogelijkheden: een gedeelde ‘taal’, macht uitoefenen en afscheiding. Met dit boek wil hij een gedeelde taal (Thijs Homan zou de term collectief betekenispatroon gebruiken) aanbieden aan de lezers, zodat er bredere consensus is over het wat en hoe van verandering. Met een gedeelde taal kunnen problemen eenduidig geformuleerd worden, waarna strategische planning, meet- en regelsystemen en overtuigingskracht effectief kunnen worden ingezet.
Het uitoefenen van macht zie je ook in Nederland incidenteel: de (plaatselijke) politiek  of besturen nemen de zaak over, sluiten scholen en/of vervangen mensen.
Het laatste middel is afscheiding. Dit kan gebruikt worden als leiders niet de macht hebben om samenwerking af te dwingen in botsende omgevingen. In het volgende hoofdstuk gaat hij hier nader op in.

Disrupting class: 7

Improving Educational Research. In dit hoofdstuk gaat Clayton nader in op onderwijskundig onderzoek. Doel van dit hoofdstuk is het proces te beschrijven waardoor onderwijskundig onderzoek is staat zal zijn te voorspellen welke initiatieven het onderwijs al dat niet verbeteren en waarom. Hij gaat daarom nader in op het doen van onderzoek en beschrijft twee soorten: descriptive (beschrijvend) en prescriptive (voorschrijvend) onderzoek.

Beschrijvend onderzoek houdt zich bezig met observeren, beschrijven en meten van gebeurtenissen; het classificeren daarvan en vervolgens het vaststellen van verbanden (correlaties).
Clayton beweert dat deze vorm van onderzoek half werk is. De resultaten zijn correlaties, geen causale verbanden. Deze vorm levert meer twistpunten dan consensus op.

Voorschrijvend onderzoek gaat verder waar beschrijvend onderzoek stopt. De omstandigheden waarbij bepaald gedrag optreedt, worden vastgelegd, beschreven en meegenomen. Als voorbeeld van het verschil tussen beide onderzoeksmethoden stelt hij dat de beschrijvende methode stelt dat: “gemiddeld levert leesonderwijs gebruikmakende van methode X tot betere resultaten’. De voorschrijvende methode zou zoiets opleveren als “bij een leerling met een overwegend logisch-wiskundige intelligentie geeft methode X betere resultaten; een leerling met een overwegend linguïstische intelligentie heeft meer baat bij methode Y”.

De hamvraag voor onderwijskundig onderzoek is dus niet “wat is haalbaar en wat werkt?”, maar “wat is haalbaar en wat werkt voor wie, waar, wanneer en waarom?”

Disrupting class: 5

Hoofdstuk 5 heeft als titel ‘the system for student-centric learning’. Ik vertaal dit vrij als: leerling gericht onderwijs.

Clayton bespreekt eerst hoe disruptive innovation in het algemeen verloopt: in twee stappen. De eerste stap is vaak duur, omdat elk onderdeel afzonderlijk moet worden ontworpen (‘you have to design everything to design anything’). In de tweede stap worden de producten eenvoudiger en goedkoper, omdat gebruik kan worden gemaakt van modulair ontwerp.
Behalve het product zal ook het commerciële / logistieke systeem moeten veranderen. Een disruptive innovation kan volgens hem niet worden ingepast in het oude commerciële systeem. Als voorbeeld geeft hij de ontwikkeling van de transistorradio. Voor de introductie daarvan waren elektronenbuizen de belangrijkste componenten van een radio of televisie. De distributie verliep via speciaalzaken die hun geld vooral – naast de verkoop – verdienden aan reparaties, lees vervanging van doorgebrande buizen.
De disruptive innovation van de transistor maakte het mogelijk dat draagbare radio’s beschikbaar kwamen voor een nieuwe markt: jongeren. De kwaliteit was in de beginperiode niet vergelijkbaar met een buizenradio, maar het was beter dan niets. Prijsvechters en warenhuizen die niet in staat waren reparaties van buizen radio’s en -televisies uit te voeren, verzorgden nu de verkoop. Het oude commerciële systeem werd compleet vervangen door een nieuw commercieel systeem.

Clayton typeert het commerciële systeem van het huidige onderwijs als waardeketen: (een keten van activiteiten. Producten passeren de achtereenvolgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde):

Het begint met het maken van boeken en andere materialen door experts, die vaststellen wat er onderwezen wordt en hoe. Deze experts zijn materiedeskundigen. Het is logisch dat hun eigen leerstijl wordt ‘gecodeerd’ in een doceerstijl. De kosten voor het schrijven, redigeren en drukken van een leerboek zijn hoog. Daarom zullen uitgevers trachten een zo groot mogelijke markt te bedienen. Leerboeken zijn per definitie statisch en het toevoegen van materiaal maakt het dikker, zwaarder, duurder en complexer.

Het marketing- en distributiekanaal zal de leermiddelen aan de man (in tegenstelling tot het Amerikaanse systeem heeft de vaksectie hierbij meestal de rol van beslisser) brengen die het beste passen bij het meest dominante onderwijsconcept. Men streeft naar een ‘one-size-fits-as-many-as-possible’ oplossing.

In het huidige monolitische onderwijssysteem zal de leraar de leerstof aanbieden en toetsen, waarbij (grote) groepen leerlingen op dezelfde manier worden behandeld. Ook de lerarenopleidingen zullen leraren opleiden die passen binnen dit systeem. Alles in dit systeem is erop gericht alle leerlingen op dezelfde manier te behandelen.

Het goede nieuws is dat software – in tegenstelling tot leerboeken – gemakkelijker kan worden ingericht naar verschillende leerstijlen. De software wordt hierdoor wel complexer, maar dat is transparant voor de leerling.
Het slechte nieuws is dat deze software duur is. De software maakt het mogelijk om op verschillende momenten toetsen af te nemen, maar dat past niet in het in het huidige systeem. Er zal dus worden gestreefd naar inpassing in het huidige onderwijsconcept (cramming zie hoofdstuk 3). Clayton geeft aan dat de mogelijkheden tot innovatie beperkt.

De nieuwe technologie kan pas succesvol worden ingezet als ook een ander commercieel systeem wordt gekozen voor de distributie. Volgens Clayton zal dit gebeuren via ‘user networks’. In plaats van aanbod gericht leermateriaal zal het materiaal vraaggestuurd worden gekozen – en ontwikkeld – door leerlingen, ouders, leraren en experts. Dit materiaal zal modulair zijn en aanpassing ervan zal eenvoudig zijn.
Uiteindelijk zal het mogelijk worden hieruit complete opleidingen samen te stellen die volledig leerling gericht zijn, afgestemd op verschillende typen lerenden.

Het succes komt niet van een ‘aanval’ op het reguliere systeem. Dit is vooral gericht op handhaving van de status quo. Het succes komt uit de niche van nonconsumers. Het samenstellen van digitaal leermateriaal wordt steeds eenvoudiger en goedkoper evenals verspreiding via een gebruikersplatform. Ondersteuning en promotie hiervan zal uiteindelijk leiden tot een disruptive innovation: de lerende staat hierin centraal.

Disrupting class: 4

Hoofdstuk 4 heeft als titel: ‘disruptively deploying computers’. Disruptive wordt wel vertaald als ‘ontwrichtend’. Ik vertaal deze titel als: “vernieuwende inzet van ICT” (hoewel de term vernieuwend door de reclame veel van z’n glans heeft verloren).

Tot op heden heeft studentgerichte technologie met gebruik van ICT nauwelijks voet aan de grond gekregen in het reguliere onderwijs. Toch verwacht Clayton dat dit – net als alle succesvolle ‘disruptive innovations’ – in de komende jaren zal veranderen, omdat dit het beste alternatief is voor non-consumptie. Op het eerste gezicht bestaat non-consumptie niet in het onderwijs. Toch verwacht Clayton een sterke toename van non-consuptie.

In de eerste fase zal de transitie van docent naar software gestuurde instructie plaatsvinden. De tweede fase noemt Clayton ‘student-centric-technology’. De software sluit – voor elk onderwerp – aan bij de intelligentie en leerstijl van de student.

Clayton ziet de volgende markten voor non-consumptie:

 • Advanced Placement (AP) en andere specialistische (vervolg)opleidingen. Niet alle scholen kunnen dit programma aanbieden, omdat de vraag (te) klein is of de middelen ontbreken om bekwame docenten aan te trekken.
 • Kleine (plattelands)scholen die geen breed (of diep) aanbod kunnen bieden. Deze scholen hebben grote moeite voldoende bevoegde docenten aan te trekken.
 • Studenten die een inhaalslag moeten maken, of vakken moeten overdoen.
 • Thuisonderwijs (of in ziekenhuis).
 • Leerlingen die speciale zorg nodig hebben.
 • Privé en voorschools onderwijs.

Hij signaleert dat deze markt groeiende is en voorspelt dat in 2019 50% van het curriculum in ‘high school’ (vergelijkbaar met de bovenbouw van ons voortgezet onderwijs) online zal worden gegeven.
Hij signaleert vier factoren die de vernieuwende inzet van ICT zal versnellen:

 1. De software zal sterk verbeteren. Er zal volledig gebruik worden gemaakt van online media (onder andere video, audio en animatie). Simulatie maakt het mogelijk omgevingen aan te bieden die nu niet binnen budget, omgeving of gebouw mogelijk zijn.
 2. Het wordt mogelijk om per onderwerp een individueel leertraject te kiezen dat aansluit bij elk type lerende.
 3. Het groeiende tekort aan leraren.
 4. De kosten zullen sterk dalen naarmate de markt groeit. Clayton voorspelt dat de kosten per student de komende tien jaren 15% dalen bij elke verdubbeling van het marktvolume.

Clayton geeft aan dat de leraar altijd zal blijven bestaan, maar dat zijn/haar rol zal veranderen van instructeur naar begeleider. Dit zal hele andere competenties van de leerkracht vragen. De vernieuwende inzet van ICT zal het mogelijk maken dat de ratio leerling : leraar kan worden verhoogd. Dat zal waarschijnlijk ook noodzakelijk zijn gezien de te verwachten bezuinigingen.

Verder signaleert hij dat er door een steeds grotere focus op reken- en taalonderwijs op ‘nice-to-have’ vakken wordt bezuinigd. Dit creëert een vacuüm voor non-consumptie. Ook maakt vernieuwende inzet van ICT het mogelijk dat scholen zich kunnen onderscheiden door bepaalde vakken aan te bieden die binnen het reguliere programma niet kunnen worden aangeboden.

Disrupting class: 3

Hoofdstuk 3 van Disrupting Class heet ‘Crammed Classroom Computers’. Ik heb hier eerder aandacht aan besteed.

In 1996 presenteerde president Bill Clinton nieuw beleid op het gebied van ICT in het onderwijs:

 1. Er moesten moderne computers beschikbaar komen voor alle leerlingen.
 2. Deze moesten met elkaar en de buitenwereld verbonden zijn.
 3. Het gebruik van ICT moest integraal deel uitmaken van het curriculum.
 4. De docenten moesten competent zijn in het gebruik ervan.

Clayton constateert dat de eerste twee doelstellingen inmiddels wel gerealiseerd zijn, maar de laatste twee nauwelijks. De miljarden die geïnvesteerd zijn in ICT hebben nauwelijks tot een verandering van het onderwijs geleid. ICT wordt gebruikt om de huidige werkwijze (marginaal) te verbeteren (sustaining innovation).

Dit is wat er normaal gebeurt. Een vernieuwing (disrupting innovation) zal door de belanghebbenden in de organisatie worden omgevormd in een verbetering (sustaining innovation) die aansluit bij de huidige werkwijze. Organisaties kunnen zichzelf niet vernieuwen.

Bedrijven zien een disruptive innovation wel aankomen. Hun ‘instinct’ zegt ze echter dat ze hun huidige zakelijke infrastructuur moeten blijven gebruiken om de nieuwe producten aan hun bestaande klanten te verkopen.

In het onderwijs worden computers nu gebruikt als aanvulling op het traditionele onderwijskundige model. De introductie van ICT heeft niet geleid tot verandering van onderwijzen en (formeel) leren. Ook is er geen meetbare verbetering van de prestaties van de leerlingen.

Het succes van een disruptive innovation start bij de ‘niet-klanten’, het marktsegment waarvoor het product nog niet beschikbaar is. Na de introductie zal ook dit product worden verbeterd (sustaining innovation).

Disrupting class: 2

Na een aantal maanden Disrupting Class weer uit de boekenkast gepakt en verdere invulling gegeven aan mijn voornemen het samen te vatten. Hier vind je de samenvatting van hoofdstuk 1.

De titel van het tweede hoofdstuk is “making the shift: schools meet society’s needs”. In tegenstelling tot de algemene perceptie hebben scholen zich, net als andere organisaties, in de loop der tijd aangepast aan de eisen die de omgeving stelt.

Christensen heeft de theorie van ‘disruptive innovation’ opgesteld. Volgens deze theorie zijn er twee verschillende verandertrajecten: ‘sustaining innovation’ (evolutie). Daarbij gaat het om de verbetering van bestaande producten, bijvoorbeeld stillere vliegtuigen, snellere PC’s, plattere tv’s. Zelf noem ik dit ‘-er ontwikkelingen’ (beter, goedkoper, efficiënter, sneller, etc.).

‘Disruptive innovation’ (door Wilfred Rubens vertaald als ontwrichtende innovatie). Dit is niet hetzelfde als een baanbrekende verbetering. Kenmerkend is dat het product niet is bestemd voor bestaande, maar voor nieuwe klanten. Vaak zijn de producten (relatief) goedkoop en eenvoudig in gebruik. Het klassieke voorbeeld is de PC. De computermarkt werd beheerst door firma’s als DEC en IBM. Mainframe en microcumputers stonden in een rekencentrum en werden beheerst door specialisten. Deze bedrijven investeerden vooral is sustaining innovation.
De PC was niet bestemd voor de bestaande klanten van DEC en IBM. Na de (disrupting) introductie van de PC werd deze kleiner, sneller en eenvoudiger in gebruik (op zich weer sustaining innovation). Uiteindelijk leidde dit tot het verdwijnen van DEC.

Op een manier die vergelijkbaar is met een disruption in de private sector, verandert de maatschappij de eisen die zij aan het onderwijs stelt. Deze verbetering/verandering moet telkens plaatsvinden binnen de bestaande organisatie. Clayton onderbouwt dit met voorbeelden uit de geschiedenis van de VS:

In de beginfase van de VS volgden de meeste kinderen geen onderwijs. Mensen als Thomas Jefferson zagen onderwijs als middel om burgers te laten participeren in de democratie. Daarnaast zou een elitegroep opgeleid moeten worden die als leiders konden fungeren met als doel de democratie te behouden. Hiermee werd het fundament gelegd voor basisonderwijs. Midden 1800 hadden de meeste scholen slechts één lokaal en volgde een elitegroep leerlingen voortgezet onderwijs.

In het begin van de 20e eeuw ondervond men veel concurrentie van het zich in industrieel opzicht snel ontwikkelende Duitsland. Het onderwijs kreeg er een doelstelling bij: vakmensen leveren voor industriële functies. Om dit te realiseren, moest er voortgezet onderwijs voor iedereen worden opgezet dat de leerlingen voorbereidde op verschillende rollen. De leerlingen hadden verschillende achtergronden, doelen en interesses. Het curriculum werd als antwoord hierop sterk uitgebreid.
Rond 1950 hadden twee gebeurtenissen grote impact op het onderwijs:
In 1954 besloot het Supreme Court dat scholen de rassenscheiding moesten opheffen. Hiermee kwamen de ongelijke kansen voor niet-blanken, vrouwen, armen en immigranten aan het licht. Scholen reageerden hierop door hun deuren verder te openen en hun onderwijsaanbod te vergroten.
In 1957 werd de Sputnik gelanceerd. Dit was ‘het bewijs’ dat de Sovjet Unie de VS voorbij was gestreefd. Dit zou het gevolg zijn van een ‘crisis in het onderwijs’. Er moest meer aandacht komen voor science en wiskunde.
Het onderwijs paste zich ook hierop aan door de ‘grenspaaltjes’ te verzetten.

De periode hierna was relatief welvarend. Bij de opvoeding hoorde het aanbieden van verrijkende ervaringen. Het onderwijs bood als reactie daarop kunst, muziek, een groter sportaanbod, Chinees en Japans aan. Het aanbod en de diversiteit van schoolkoren en -bandjes werd groter. Het onderwijs werd hierdoor complexer en duurder.

Opnieuw verplaatst de maatschappij de grenspalen. Amerika verliest terrein op industrieel gebied aan met name Japan. Het onderwijs krijgt als taak de concurrentiepositie te versterken. Er kwamen standaard testen waardoor het onderwijs kon worden vergeleken met dat in andere landen. Het onderwijs kreeg als opdracht de (gemiddelde) scores op deze testen te verhogen.

In 1983 verscheen het rapport ‘a nation at risk’. Hierin wordt onder andere gesteld dat het onderwijs (te) gefragmenteerd is, de studenten teveel keuze hebben en daardoor elementaire zaken te weinig aandacht krijgen. Wat daarvoor gezien werd als zegen, was nu een vloek.

De industrie zou op een dergelijke verandering reageren met een ‘disruptive innovation’. Dell en Compaq overtroffen DEC met de introductie van de PC. In het onderwijs is zoiets vrijwel onmogelijk, omdat er geen nonconsumers zijn. De vernieuwing moet dus plaatsvinden binnen de bestaande organisaties.

Het programma ‘no child left behind’ verplaatst opnieuw de grenspalen. Elk kind moet een plekje binnen het onderwijs hebben en zich kunnen ontwikkelen. Dit moet de armoede verkleinen. Het onderwijs heeft zo vier verschillende opdrachten:

Bron: disrupting class, making the shift: schools meet society needs